Coming out

Coming out (z ang. vyjsť von) je zvyčajne dlhodobý proces, v ktorom si LGBTI ľudia uvedomia, prijmú a akceptujú, že sú lesba, gej, bisexuálny a/alebo transrodový človek, intersexuálny človek a otvorene túto skutočnosť komunikujú druhým ľuďom.

Príklad

Otvorené zdieľanie informácií o vašej LGBTI identite s priateľmi/priateľkami, rodinou, spolupracovníkmi/spolupracovníčkami v práci.

Bifóbia

Negatívne pocity, postoje a strach vo vzťahu k bisexuálne orientovaným ľuďom.

Príklad

Predstavuje bežný stereotyp, že bisexualita je fáza na ceste k „zrelej“ lesbe, gejovi, alebo heterosexuálovi.

Bisexuálny človek

Preferovaný pojem pre mužov a ženy, ktorých priťahujú muži aj ženy.  Bisexuálny človek je osoba, ktorú emocionálne, fyzicky a sexuálne priťahujú muži aj ženy.

To neznamená, že s nimi udržiava bisexuálna osoba vzťah naraz, ale že v určitom období môže mať vzťah s mužom a v ďalšom období môže mať láskyplný vzťah so ženou.

Príklad

Priťahujú ma aj ženy aj muži, som bisexuál.

Diskriminácia na základe rodovej identity/rodovej identifikácie

Zahŕňa činy, ktorých podstatou je odlišné zaobchádzanie s ľuďmi na základe ich rodovej identity v porovnaní s inými osobami v porovnateľnej situácii. Takáto diskriminácia je zakázaná na Slovensku na základe antidiskriminačného zákona. 

Príklad

Zamestnávateľ neprijal transrodovú ženu na pracovné miesto, pretože v občianskom preukaze mala mužské meno, ako oficiálny dôvod uviedol, že nemala dostatočnú kvalifikáciu, následne zistila, že tam prijali osobu s rovnakou kvalifikáciou.

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie

Zahŕňa činy, ktorých podstatou je odlišné zaobchádzanie s ľuďmi na základe ich sexuálnej orientácie v porovnaní s inými osobami  v porovnateľnej situácii. Je zakázaná v slovenskom antidiskriminačnom zákone.

Príklad

Prepustenie zo zamestnania alebo neposkytnutie služieb ľuďom iba preto, že nesúhlasíme s ich sexuálnou orientáciou predstavuje diskrimináciu  na základe sexuálnej orientácie.

Gej

Preferovaný pojem pre mužov, ktorých priťahujú muži. Gej je muž/chlapec, ktorého dlhodobo emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iní muži, a ktorý vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými mužmi.

Príklad

Cítim sa byť muž a priťahujú ma muži, som gej.

Heteronormativita

Predpoklad, že vývoj každého človeka od narodenia prirodzene smeruje heterosexuálnym smerom, že sa všetci  rodíme ako heterosexuálni ľudia a v tom duchu sme aj vychovávaný. 

Príklad

Dievčat sa pýtajú, či majú priateľa a kedy sa vydajú. Od chlapcov očakávajú, že budú mať frajerku. 

Heterosexizmus

Presvedčenie, že heterosexualita je jediné „prirodzené“ a „normálne“ vyjadrenie ľudskej sexuality, ktoré je neodmysliteľne nadradené (a zdravšie) ako iné typy sexuálnej orientácie.

Príklad

Každý a každá by mali byť heterosexuálny/heterosexuálna a ten/tá kto je neheterosexuálny je neprirodzený/neprirodzená. Napríklad presvedčenie, že homosexualita je choroba, ktorou sa deti môžu nakaziť, a preto napríklad homosexuálne orientovaní ľudia nemôžu učiť deti na školách.

Heterosexuálny človek

Osoba, ktorú emocionálne a/alebo sexuálne priťahujú osoby opačného pohlavia.  Vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s opačným pohlavím.

Príklad

Som  muž, priťahujú ma ženy, som heterosexuál.

Homofóbia

Pociťovanie iracionálnych obáv, strachu a averzie vo vzťahu k homosexualite, lesbám a gejom, alebo tým, ktorí tak pôsobia.

Príklad

Obavy, že homosexuálne orientovaní ľudia rozvracajú tradičné heterosexuálne rodiny.

Pojem „homosexuál“

Medicínsky termín, ktorý bol najčastejšie používaný externou mocou/autoritami (doktori, súdy, polícia, médiá, novinári) vo vzťahu k ľudom s homosexuálnou orientáciou, v súčasnosti je z týchto dôvodov zo strany slovenských aktivistov odmietaný, resp. používaný len v istom kontexte (napr. historickom). Sú však krajiny, kde ho naďalej používajú vo veľmi neutrálnom význame – podobne ako termín „heterosexuál“, ako napr. v Čechách, Nemecku, Rakúsku.

Príklad

Mnohí novinári a novinárky vo svojich článkoch stále používajú napr. „pochod homosexuálov“, „homosexuáli a manželstvá

Internalizovaná homofóbia/transfóbia/bifóbia

Osoba, ktorá kritizuje homosexualitu ako neprirodzenú, pritom sama udržiava homosexuálne vzťahy.

Intersexuálni ľudia

Ľudia, ktorí sa narodili s nejednoznačnými telesnými pohlavnými charakteristikami, chromozonálnou, a/alebo chromozonálnou výbavou.

Príklad  

Externé genitálie, ktoré nemôžu byť ľahko klasifikované ako mužské alebo ženské; nekompletné, alebo nedostatočne vyvinuté vnútorné reprodukčné orgány.

LGBTI

Používa  sa ako zaužívaná skratka, strešný pojem na opísanie tých, ktorí sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia.

Príklad

Skratka sa používa v strategických dokumentoch o ľudských právach, ako napr. Výbor pre ľudské práva LGBTI ľudí.

Lesba

Preferovaný pojem pre ženy, ktoré priťahujú ženy.

Príklad

Cítim sa byť žena a priťahujú ma ženy, som lesba.

Lesbofóbia

Negatívne pocity, postoje a strach vo vzťahu k lesbám.

Príklad

Predstavuje napríklad bežný stereotyp, že prejavy intimity lesbických žien existujú pre potešenie heterosexuálnych mužov.

Queer

V anglicky hovoriacich krajinách: Historicky používane slovo ako pejoratívne označenie voči homosexuálne orientovaným ľuďom, v súčasnosti sa tak identifikujú ľudia, ktorí sa vyhýbajú a vymykajú striktnému označovaniu (labellingu) v spoločnosti.

Príklad

Zahŕňa napríklad aj heterosexuálnych ľudí, ktorých sexualita a rodové vyjadrenie nepasuje do kultúrnych štandardov heterosexizmu.

Rodová identita

Vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža, ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti.

Príklad

Osoba sa narodila biologicky ako žena, ale vnútorne sa cíti byť mužom. V rodnom liste má osoba uvedené biologické pohlavie, že je muž, ale vnútorne sa cíti a oblieka ako žena.

Rodový prejav

Spôsob, akým osoba komunikuje svoju rodovú identitu vo vzťahu k iným, napríklad oblečením, účesom, štýlom, správaním atď..

Príklad

Napríklad dieťa, ktoré je pri narodení podľa biologického pohlavia označené za chlapca, nosí radšej dievčenské veci.

Sexuálna identita/Identita sexuálnej orientácie

Pojem, ktorý osoba používa na popis svojej sexuálnej orientácie a s ktorým sa vnútorne stotožňuje.

Príklad – Ak niekto zaškrtne v dotazníku, že je gej. Ak niekto označí seba ako lesbu.

Sexuálna orientácia

Predstavuje, či osoba cíti emocionálnu, psychologickú, sexuálnu príťažlivosť vo vzťahu k osobe s rovnakým pohlavím alebo s opačným pohlavím, prípadne k obom pohlaviam.  

Príklady

Keď chalana priťahuje chalan, ide o homosexuálnu orientáciu.

Keď dievča priťahujú chalani, ide o heterosexuálnu prientáciu.

Keď sa niekomu páčia chalani aj dievčatá, ide o bisexuálnu orientáciu.

Trans muž

Človek, ktorému bol pri narodení pripísaný ženský rod, ale sám sa cíti a identifikuje ako muž. Tohto človeka takto označujeme na základe jeho preferovaného rodu (teda mužského), nie na základe dokladov totožnosti, kvôli ktorým by ho iné osoby mohli považovať za ženu.

Trans žena

Osoba, ktorej bol pri narodení pripísaný mužský rod, ale sama sa cíti a identifikuje ako žena. Túto osobu takto označujeme na základe jej preferovaného rodu (teda ženského), nie na základe dokladov totožnosti, vzhľadu či prejavov, kvôli ktorým by ju iné osoby mohli považovať za muža.

Transfóbia

Pociťovanie iracionálnych obáv, strachu a averzie vo vzťahu k nepodriaďovaniu sa tradičným rodovým rolám a rodovej identite.

Príklad

Napríklad averzia voči ľuďom, ktorí vyzerajú ako muži a nosia nalakované nechty.

Tranzícia

Proces prepisu rodu a tiež časové obdobie, v ktorom sa prepis rodu uskutočňuje tak,  aby trans* osoba žila v súlade s vnútorne prežívanou rodovou identitou.

Príklad

Môže zahŕňať zmenu obliekania, ale aj chirurgické zmeny telesných pohlavných charakteristík.

Trestné činy z nenávisti

Fyzické násilie, zneužívanie, obťažovanie na základe skutočnej alebo vnímanej sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity.

Príklad

Skupina ľudí zbije na ulici dvoch gejov, ktorí sa držia za ruky.

Verbálne prejavy nenávisti

Výroky alebo verejné vyjadrenia, ktoré šíria, podnecujú, podporujú, alebo ospravedlňujú nenávisť, predsudky, homofóbiu/bifóbiu/transfóbiu a diskrimináciu vo vzťahu k LGBTI ľuďom.

Príklad

Verejné vyjadrenie politika v parlamente, že homosexualita je hriech.

Literatúra

  • Smitková, H. Kuruc. A 2012. Odporúčania a podnety pre psychológov a psychologičky, ktorí pracujú s lesbickými/gejskými/bisexuálnymi/transrodovými (LGBT) klientmi a klientkami. Iniciatíva Inakosť, 2012, dostupné  tu
  • Jablonická – Zezulová, J., Kuruc, A. 2015. Predchádzanie homofóbii a transfóbii prostredníctvom vzdelávania.  Iniciatíva Inakosť, Bratislava, 2015, 155 s.  ISBN 978-80-970856-2-9
  • Americká psychologická asociácia. Definícia termínov: Rod, pohlavie, rodová identita, sexuálna orientácia, 2011, dostupné   tu
  • European Union Agency for Fundamental Rights. Hate Speech and Hate Crimes against LGBT Persons.  FRA, 2009, dostupné  tu 
  • Jogjakartské princípy, dostupné tu 
  • Ľudia v mašinérii konvencií, práva a medicíny: Prepis rodu na Slovensku, Nadácia otvorenej spoločnosti, 2013. Nepublikovaný text, Transfúzia
  • Rada Európskej únie 2013. Návrh usmernení na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI). Rada  Európskej únie 24. júna 2013.
  • Lindsey B. Randall et al. 2013. A culturaly proficient responses to LGBT Communities. A guide for educators. Sage publication. USA 2013 164 s. ISBN 978-1-4522-4198
  • AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Answers to Your Questions About Individuals With Intersex Conditions 2006, dostupné tu